Mensen hebben meer talenten dan zichtbaar is in gedrag
Masker

Visie

TALENT

Talent = Onbeperkt benadert talent vanuit de volgende visie;

  • alle werknemers hebben talent
  • talent benutten is niet alleen een manier om de concurrentiepositie van de organisatie te versterken.

Wij spreken over ‘Talent van binnenuit’. Talent van binnenuit is (1) een activiteit die moeiteloos gaat, (2) energie oplevert, (3) waarbij de tijd vliegt en (4) anderen erkennen dat het een talent is (Dewulf, in press; Dewulf, 2009).

 ONTWIKKELEN

Mensen (laten) ontwikkelen is van een andere orde dan iemand iets leren. Ontwikkelen is dat wat ontstaat doordat je het beste in jezelf (h)erkent en inzet. Het is daarom ook lange termijn gericht, terwijl leren vaak gericht is op korte termijn. Ontwikkelen gaat over identiteit, eigenschappen en talent, terwijl het bij leren gaat over vaardigheden en kennis. Ontwikkelen is jezelf terugvinden (dat wat je al in je hebt) i.p.v. toevoegen op dat wat al bestaat aan kennis en vaardigheden. De behoefte om te ontwikkelen komt van binnenuit, terwijl leren vaak van buitenaf wordt gestimuleerd. En om (talent) ontwikkeling te begeleiden gaat het om loslaten, verantwoordelijkheid geven en autonomie i.p.v. beheersen.

 TALENT ONTWIKKELEN

Talentontwikkeling gaat over het maximaal benutten van de mogelijkheden die in een individu verscholen zitten. Het is het beste uit de mensen naar boven halen, datgeen benutten en verder ontwikkelen op de werkvloer. Organisaties die hierin investeren hebben veelal medewerkers die zich verbonden voelen aan de organisatie. Mensen zullen namelijk liever in organisaties werken die hen de kans geven om hun talenten te ontwikkelen (Bouwen, 2010). Bij het ontwikkelen van mensen is het van belang om ook oog te hebben voor de manier van stimuleren en belonen. Belonen alleen op resultaat kan een ‘als-dan’ beloning worden, die creativiteit verpletterd en intrinsieke motivatie verstikt. Beloon ook inzet en aanpak! Kijk in de ontwikkeling van mensen naar welke mate van inzet en motivatie zij tonen als indicatoren voor groei.

 OVERTUIGINGEN

Eerder staat beschreven dat het ontwikkelen van talent geen manier van werken is, maar een overtuiging die de manier van werken kleur geeft. Overtuigingen geven ook kleur aan de dienstverlening van Talent = Onbeperkt . Wij werken vanuit de volgende overtuigingen:

  • Mensen hebben vaak meer talenten in zich dan zij bewust zijn of zichtbaar is in gedrag;
  • Een mens is meer dan alleen zijn gedrag;
  • Alleen wanneer mensen zich verbonden voelen aan de organisatie zijn zij in staat het maximale uit zichzelf te halen;
  • Mensen zijn zo slim als dat jij denkt dat ze slim zijn;
  • Het gaat er dan niet om hoe slim je bent, maar hoe ben je slim;
  • Focus op sterktes en niet op het wegwerken van zwaktes;
  • Je haalt het beste uit anderen niet door hen het vuur aan de schenen te leggen, maar door het vuur in hun binnenste aan te wakkeren.

WERKWIJZE

Talent = Onbeperkt werkt vanuit het model van de logische niveaus van Bateson en Dilts.

Ontwikkeling en verandering worden in grote mate bepaald door de wijze waarop we denken en leren. Onze manier van denken beïnvloedt immers ons vermogen om te leren. Hoe meer we (kunnen) leren, hoe meer we ontwikkelen en hoe meer verandering we kunnen aanbrengen in onszelf en daarmee vaak ook in onze omgeving. De logische niveaus van denken, leren en veranderen gaan er vanuit dat er zes logische niveaus zijn waarop mensen denken, leren, veranderen en functioneren. Het niveau waarop iemand zich bevindt, is in grote mate bepalend voor zijn verandervermogen en ontwikkelpotentie.

Het model kent een duidelijke hiërarchie: het effect van ieder niveau is dat dit het onderliggende niveau organiseert en richting geeft. Een verandering van dingen op een hoger niveau leidt in deze zin onvermijdelijk tot veranderingen van dingen op de niveaus daaronder. Het veranderen van dingen op een lager niveau kan, maar hoeft geen effect te hebben op de bovenliggende niveaus.

Voorbeeld: als je jezelf andere vaardigheden aanleert, ga je vanzelfsprekend ander gedrag vertonen. Doordat jouw gedrag anders wordt, verandert ook de manier waarop mensen weer op jou reageren – je omgeving verandert dus ook. Omgekeerd kán een verandering in omgeving een verandering in gedrag en vaardigheden betekenen, maar dit hoeft beslist niet zo te zijn.

Het model is een uitstekend hulpmiddel om ‘problemen’ op het juiste niveau aan te pakken. Feitelijke problemen bestaan immers niet. Er bestaan alleen feitelijkheden. Jouw relatie tot deze feiten bepaalt of je iets als een probleem ervaart of niet. Door je te richten op jouw aandeel tot de feiten, in plaats van op de feiten zelf, neem je een proactieve houding aan en ben je in staat verandering aan te brengen in je situatie.

Wil je je problemen verhelpen, dan is het van belang ze op het juiste niveau van diepgang aan te pakken. Doe je dit niet, dan is de kans klein dat je echt verandering aanbrengt, zeker op de langere termijn. De trainingen en coaching die Talent = Onbeperkt verzorgt, richten zich daarom niet alleen op gedrag, kennis en vaardigheden, maar ook op de niveaus van overtuigingen, waarden en visie van zowel de medewerker als van de organisatie. Waarden en overtuigingen zijn de (onbewuste) stuurders voor gedrag.